Odpustky

Odpustky v pôstnom období

 

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

      Pri spoločnej verejnej pobožnosti sa môže použiť iba text schválený cirkevnou vrchnosťou pre verejnú pobožnosť.

      Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

      2.Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

      3. Obvyklé podmienky sú: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.

 

 
Odpustky za zosnulých:
 

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa  Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

     Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

     Tieto odpustky  možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

    

     2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.novembra do 8. novembra. Treba splniť ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

    

     3. Ďalšie podmienky v bode 2 sú: pristúpiť k sv. prijímaniu, pomodliť sa na úmysel sv. Otca a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

 

 

 

 

Odpustky na slávnosť Krista Kráľa:

 

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

1.Toto sa môže vhodne konať v rámci krátkej poklony po modlitbe po prijímaní alebo osobitne pri popoludňajších pobožnostiach.

    

     2. Obvyklé podmienky sú: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.